Skip Navigation Links2.Bölge Müdürlüğü > Birimler > İdari ve Mali İşler > Görev ve Yetkileri

 • Bölge Müdürlüğünün personel politikası ve plânlaması ile ilgili çalışmaları yapmak,
 • Personelin atama, özlük, sağlık, emeklilik, kadro, disiplin ve benzeri işlemler ile işçi ve işveren ilişkilerini yürütmek,
 • Hizmet içi eğitim programlan hazırlamak ve uygulamak,
 • Bölge Müdürlüğünün temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım, taşıma, iletişim ve benzeri hizmetleri ile kamu konutlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bölge Müdürlüğünün sivil savunma konularındaki iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Bölge Müdürlüğünün yayın, dokümantasyon, arşiv ve kütüphane hizmetlerini yürütmek,
 • Bilgi işlemle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Bölge Müdürlüğünün taşınır ve taşınmazlarla ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,
 • Sayıştay ilamlarına ait iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.