Skip Navigation Links2.Bölge Müdürlüğü > Birimler > Planlama ve Koordinasyon > Görev ve Yetkileri

 • Bölge Müdürlüğünün gelir ve gider bütçelerini hazırlamak ve yıl içindeki iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Genel ve döner sermaye bütçelerinden ilgili harcama birimlerinin ödenek ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Yatırım programı ile ilgili projeleri hazırlamak, teklif etmek, fiziki ve gerçekleşmelerin takibini yapmak,
 • Gelir ve giderler ile yatırım faaliyetlerini takip ve kontrol etmek, aylık ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa sunmak,
 • Yıllık bütçe ve proje uygulama tekliflerini Bakanlığa sunmak, Bakanlıkça yapılan bütçeleri ilgili birimlere aktarmak ve uygulanmasını takip etmek,
 • Koordinasyon ve protokol iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Faaliyet alanlarına ilişkin istatistiki bilgileri Bakanlığa sunmak,
 • İlgili kurum ve kuruluşlarla eğitim faaliyetlerini koordine etmek veya yürütmek,
 • Bilgi edinme başvuruları ile diğer müracaatlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bakanlıkça verilen araştırma izinleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.