Skip Navigation Links2.Bölge Müdürlüğü > Birimler > Uludağ Milli Park > Görev ve Yetkileri

 • Millî Parkta, ilgili mevzuat çerçevesinde, idarî, teknik ve malî tedbirleri almak, uygulamak, 
 • Faaliyetleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarla ve korunan alan içinde yaşayan yöre halkı ve sivil toplum örgütleriyle, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmak,
 • Millî Parkın korunması, yönetimi, geliştirilmesi ve kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Plânlarında belirtilen işleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek, plân proje ve yıllık programları uygulamak ve kontrol etmek,
 • Millî Parkın kaynak değerinin korunması, tabiî kaynakların geliştirilmesi, yangın ve zararlılarla mücadele edilmesi, etüt, envanter, plânlama, proje çalışmaları, imar, ıslah, çevre tanzimi ve restorasyonu için gerekli iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Millî Park ile ilgili eğitim, tanıtım, yayın ve yayım hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Ziyaretçi yönetimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
 • Millî Parkta idareye ait tesislerin giriş ücretlerinin tahsil edilmesi veya ettirilmesi, büfe, kır gazinosu, satış ünitesi, kır kahvesi ve benzeri tesislerin işletilmesi veya işlettirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak, izin-irtifak iş ve işlemlerini yürütmek, bu sahaların denetimlerini yapmak ve mülkiyetle ilgili konulan takip etmek,
 • Bütçe teklifini ve iş programlarını hazırlamak ve onaylanan bütçe ve programlarım uygulamak,
 • Plân ve programlarda yer alan bina, tesis, tesisat, araç, gereç, makine, hizmet ve ekipmanlarının planlanması, yapımı, temini, işletilmesi veya işlettirilmesi, kullanılması, bakımı, onarımı ve terkinleri ile ilgili iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,
 • Gerekli taşınmazların tahsisi veya kamulaştırılması, kiralanması, intifa hakkı temini ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Millî Parktaki mevzuata aykırı yapılaşmanın önlenmesi, tespiti ve giderilmesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Personelin özlük haklarıyla ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Gelir ve giderlerin takibi ve tahakkuk ile ilgili iş ve işlemleri yapmak,
 • Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

    

        

    İletişim Bilgileri:  Sarıalan Mevkii Uludağ-BURSA   Telefon No: (0224) 285 23 35