Skip Navigation LinksKuşcenneti Milli Parkı

KUŞCENNETİ MİLLİ PARKI

Coğrafi Konumu

Balıkesir’in Bandırma ilçesine 18 km mesafede bulunan Kuşgölü, Türkiye ve dünyadaki mili parklar içerisinde özel bir öneme sahiptir.

Milli Parkın Tarihçesi

Milattan Önce 8. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya yerleşmeye başlayan Lydia’lılar bugünkü Ergili Köyü’nün batısında Kuş Gölü’nün güneydoğu ucunda yer alan Hisartepe’ye,   Daskyleon adlı bir yerleşim yeri kurmuşlardır. Daha sonra Anadolu’ya gelen Persler bu devleti yıkmış ve kendilerine bu bölgede bir valilik (satrap) kurmuşlar ve buraya PARADEISOS (cennet) demişler ve krallarına ait park ve  av sahası olarak yıllarca kullanmışlardır.

               

Milli Parkın bilimsel kimlik kazanması

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde görev yapan Alman Profesör Curt Kosswig ve eşi Leonore Kosswig 1939 yılında  yöreyi ziyaret etmişler ve söğüt korusunda yuvalanan kuş topluluklarının eşsiz güzelliğini ve ornitolojik değerini görmüşlerdir. 1952 yılında   yörede bir biyoloji istasyonu kurmuş ve istasyon bekçisine yöreyi koruma görevi vermiştir. 1959 yılına kadar Kurt Kosswig ve eşinin çabalarıyla sahanın koruması süregelmiştir.

Daha sonra 31.08.1959 tarih ve 12108 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile öncelikle 52,00 ha.’lık saha Milli Park olarak ilan edilmiştir. 20.06.1975 tarih ve 10163 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile  de 12,1 ha’lık alan kamulaştırılarak milli park alanına dahil edilmiştir. Milli Park sınırları 21/06/2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 64,00 hektardan (orman arazisi) 24.047 hektara çıkmıştır. Genişletilen alanın içinde ortalama 16.400 hektarı göl alanı olup diğer arazilerin büyük çoğunluğu hazine arazisidir.

Kuş Gölünün korunması ile ilgili diğer mevzuat ise; 1994 yılında Türkiye’nin “ÖZELLİKLE SU KUŞLARI YAŞAMA ORTAMI OLARAK ULUSLARARASI ÖNEME SAHİP SULAK ALANLAR HAKKINDA SÖZLEŞME (RAMSAR SÖZLEŞMESİ)” ni onaylamasıyla birlikte Milli Park ve Kuş Gölü, RAMSAR ALANLARI LİSTESİ’ne dahil edilmiş ve RAMSAR Alanı olarak tescillenmiştir.

Yine Kuşgölü 17.05.2005 ve 25818 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği” uyarınca Ulusal Sulak Alan Komisyonu’nun 28.12.2005 tarihli 2. olağan toplantısında onaylanarak Sulak Alan Koruma Bölgeleri belirlenmiştir.

Yine göl ve yakın çevresi 1981 yılında  1. Derece Doğal Sit Alanı Statüsüne kavuşturulmuştur. Doğal Sit Alanı içindeki uygulamalar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iznine tabidir.


Milli Parkın Doğal Dinamikleri ve Biyolojik Çeşitliliği

Asya – Avrupa – Afrika kıtaları arasındaki kuş  göç yolları üzerinde bulunan ve biyolojik çeşitlilik açısından uluslararası düzeyde öneme sahip olan Milli Parkımız, subasar söğüt ve dişbudak ağaç topluluğu, tatlı su gölü, sulak çayırlar ve sazlık alanlar oluşan önemli karakterdeki ekosistemleri bünyesinde barındırır.


Milli Park; Bandırma İlçesine 18 kilometre mesafede, 24.047 hektarlık bir sahayı kapsayan, Türkiye’nin ornitolojik açıdan en önemli Milli Parklarından biridir.

Bünyesinde barındırdığı 266 kuş türü, 118 bitki türü  ve göldeki 23  balık türü  ve çeşitli sürüngen türleri için yaşamsal öneme haizdir.

Kuşcenneti Milli Parkı’nda üreyen kuş türlerinden bazıları

      Bahri

Podiceps cristatus

      Pasbaş patka

Aythya nyroca

      Küçük batağan

Tachybaptus ruficollis

      Atmaca

Accipiter nisus

      Tepeli pelikan

Pelecanus crispus

      Arı şahini

Pernis apivorus

      Karabatak

Phalacrocorax carbo

      Saz delicesi

Circus aeruginosus

      Küçük karabatak

Phalacrocorax pygmeus

      Sukılavuzu

Rallus aquaticus

      Gri balıkçıl

Ardea cinerea

      Su tavuğu

Gallinula chloropus

      Büyük akbalıkçıl

Casmerodius albus

      Sakarmeke

Fulica atra

      Balaban

Botaurus stellaris

      Akça cılıbıt

Charadrius alexandrinus

      Suna

Tadorna tadorna

      Gümüş yağmurcun

Pluvialis squatarola

      Angıt

Tadorna ferruginea

      Kızkuşu

Vanellus vanellus

      Yeşilbaş

Anas platyrhynchos

      Mahmuzlu kızkuşu

Vanellus spinosus

      Boz ördek

Anas strepera

      Kızılbacak

Tringa totanus

      Çamurcun

Anas crecca

      Kılkuyruk

Anas acuta

      Macar ördeği

Netta rufina

      Kaşıkgaga

Anas clypeata

      Benekli sinekkapan

Muscicapa striata

      Küçük suçulluğu

Lymnocryptes minimus

      Tarla ardıcı

Turdus pilaris

      Karabaş martı

Larus ridibundus

      Kara kızılbacak

Tringa erythropus

      Küçük martı

Larus minutus

      Yeşilbacak

Tringa nebularia

      Orman ağaçkakanı

Dendrocopos major

      Çamurçulluğu

Limosa limosa

      Akkuyruksallayan

Motacilla alba

      Elmabaş pakta

Aythya ferina

      Çulluk

Scolopax rusticola

 

Kuşcenneti Milli Parkı’nı göç sırasında ziyaret eden bazı kuş türleri

 

      Kara gerdanlı dalgıç

Gavia arctica

      Dikkuyruk

Oxyura leucocephala

      Kızıl boyunlu dalgıç

Gavia stellata

      Tepeli patka

Aythya fuligula

      Kızıl boyunlu batağan

Podiceps grisegena

      Kızıl çaylak

Milvus milvus

      Ak pelikan

Pelecanus onocrotalus

      Kara çaylak

Milvus migrans

      Erguvani balıkçıl

Ardea purpurea

      Gökdoğan

Falco peregrinus

      Küçük akbalıkçıl

Egretta garzetta

      Kerkenez

Falco tinnunculus

      Sığır balıkçılı

Bubulcus ibis

      Uzunbacak

Himantopus himantopus

      Alaca balıkçıl

Ardeola ralloides

      Döğüşkenkuş

Philomachus pugnax

      Küçük balaban

Ixobrychus minutus

      Sumru

Sterna hirundo

      Gece balıkçılı

Nycticorax nycticorax

      Tahtalı

Columba palumbrus

      Kaşıkçı

Platalea leucorodia

      Yalıçapkını

Alcedo atthis

      Çeltikçi

Plegadis falcinellus

      Arıkuşu

Merops apiaster

      Flamingo

Phoenicopterus ruber

      Gökkuzgun

Coracias garrulus

      Kuğu

Cygnus olor

      Çobanaldatan

Caprimulgus europaeus

      Sibirya kazı

Branta ruficollis

      Tarlakuşu

Alauda arvensis

      Boz kaz

Anser anser

      Leylek

Ciconia ciconia

      Sakarca

Anser albifrons

      Kara leylek

Ciconia nigra

      Çıkrıkçın

Anas querquedula

      Turna

Grus grus